Nomas noteikumi                     

1. Iznomātājs iznomā un Nomnieks saņem nomas lietošanā Nomas priekšmetus. Slēdzot līgumu juridiskas personas pārstāvim, ir jāuzrāda paraksta tiesību apliecinošs dokuments.
2. Dekorācijas Nomniekam tiek rezervētas brīdī, kad ir saņemta priekšapmaksa 100% apmērā no rēķina summas.
3. Nomniekam jāiemaksā drošības nauda 50% apmērā no rēķina summas.                    
4. Nomas priekšmeti tiek iznomāti Nomniekam bez tiesībām tos tālāk pārdot, dāvināt, ieķīlāt, izjaukt vai izkomplektēt.
5. Nomas līgumā minētajā termiņā Nomniekam jāatgriež Nomas priekšmets (-i) tādā pašā iepakojumā un stāvoklī, kādā tas (tie) tika saņemts (-i).                6. Ja Nomnieka vainas dēļ Nomas priekšmets (-i) nav vairs izmantojams (-i) tam (tiem) paredzētajam -(iem) mērķiem, ir bojāts (-i), izjaukts (-i), izkomplektēts (-i) vai zaudējis (-uši) ārējo izskatu, Nomniekam pilnā mērā jāatlīdzina Iznomātājam radītie zaudējumi saskaņā ar Iznomātāja Nomas priekšmeta (-u) vērtību.            

7. Par nomas laika pagarināšanu Nomniekam jāinformē Iznomātājs līdz Nomas līgumā noteiktās priekšmetu atgriešanas dienas plkst. 17:00.  
8. Ja Nomnieks pagarina Nomas līgumā noteikto Nomas priekšmetu atgriešanas termiņu vai neatgriež Nomas priekšmetu (-s), Nomnieks papildus maksā nomas maksu par katru kavējuma dienu 100% apmērā no nomas maksas summas.
9. Pēc pieņemšanas - nodošanas akta, par nomas priekšmetu, parakstīšanas,  Iznomātājs atgriež iemaksāto drošības naudu, bet, ja ir iestājusies 5. un/vai 6.punktā minētā situācija, tad ietur atlīdzību no drošības naudas par sasistajiem un bojātajiem priekšmetiem, un atlīdzību par nomas priekšmetu atgriešanas termiņa kavējumu. Ja ar drošības naudu nepietiek nodarīto zaudējumu segšanai, Nomnieks papildus samaksā par nodarītajiem zaudējumiem.                       
10. Atsakoties no nomas vairāk kā 2 (divas) nedēļas pirms paredzētās Nomas priekšmetu piegādes, saņemtā priekšapmaksa tiek atgriezta pilnā apmērā (atskaitot bankas komisijas maksu).
11. Atsakoties no nomas mazāk kā 2 (divas) nedēļas pirms piegādes datuma, Iznomātājs patur tiesības ieturēt saņemto priekšapmaksu.

0
 .