Nomas noteikumi                     

1. Iznomātājs iznomā un Nomnieks saņem nomas lietošanā Nomas priekšmetus.
2. Dekorācijas Nomniekam tiek rezervētas brīdī, kad ir saņemta priekšapmaksa 100% apmērā no rēķina summas.             
3. Nomas priekšmeti tiek iznomāti Nomniekam bez tiesībām tos tālāk pārdot, dāvināt, ieķīlāt, izjaukt vai izkomplektēt.
4. Nomniekam jāatgriež Nomas priekšmets (-i) tādā pašā stāvoklī, kādā tas (tie) tika saņemts (-i) līdz noteiktajam termiņam.      
5. Ja Nomnieka vainas dēļ Nomas priekšmets (-i) nav vairs izmantojams (-i) tam (tiem) paredzētajam -(iem) mērķiem, ir bojāts (-i), izjaukts (-i), izkomplektēts (-i) vai zaudējis (-uši) ārējo izskatu, Nomniekam pilnā mērā jāatlīdzina Iznomātājam radītie zaudējumi saskaņā ar Iznomātāja Nomas priekšmeta (-u) vērtību.            
6. Par nomas laika pagarināšanu Nomniekam jāinformē Iznomātājs savlaicīgi.
7. Ja Nomnieks pagarina noteikto Nomas priekšmetu atgriešanas termiņu vai neatgriež Nomas priekšmetu (-s), Nomnieks papildus maksā nomas maksu par katru kavējuma dienu 100% apmērā no nomas maksas summas.                  
8. Atsakoties no nomas vairāk kā 3 (trīs) dienas pirms paredzētās Nomas priekšmetu piegādes, saņemtā priekšapmaksa tiek atgriezta pilnā apmērā (atskaitot bankas komisijas maksu).
9. Atsakoties no nomas mazāk kā 3 (trīs) dienas pirms piegādes datuma, Iznomātājs patur tiesības ieturēt saņemto priekšapmaksu.